Algemene voorwaarden Jolanda Traarbach

1. Overeenkomst
De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt aangegaan voor de duur van het lopende cursusjaar of de duur van de te volgen cursus.

Vakanties en vrije dagen lopen gelijk met de schoolvakanties van het algemeen voortgezet onderwijs in de regio Haarlem

2. Inschrijving en plaatsing
A) INSCHRIJVING EN PLAATSING VOCAL GROUPS EN STEMVORMING
Inschrijving vindt plaats door het inleveren van een volledig, waarheidsgetrouw ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Voor iedere korte cursus, workshop of andere activiteit moet je een nieuw inschrijfformulier invullen.
Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. We behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. In een aantal gevallen is het mogelijk tussentijds in te schrijven voor een cursus; je betaalt dan het geplande aantal resterende lessen.
Tussentijds opzeggen van lessen is niet mogelijk, en leidt niet tot restitutie van lesgeld over de lopende cursus. Uitzonderingen hierop vind je bij ‘opzeggen’.
Uiterlijk één week voor het begin van de cursus krijg je een bevestiging van plaatsing. Als je je na aanvang van de cursus inschrijft en er is nog plaats dan krijg je zo spoedig mogelijk bericht. Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen.

B) INSCHRIJVEN EN PLAATSING JAARCURSUSSEN ZANGLES EN KNIPKAART ZANG
Inschrijving voor een jaarcursus zang of knipkaart zang vindt plaats door het inleveren van een volledig, waarheidsgetrouw ingevulde en ondertekende lesovereenkomst. Voor een nieuw cursusjaar of nieuwe knipkaart moet je een nieuwe lesovereenkomst invullen.
Cursisten onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger. We behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. In een aantal gevallen is het mogelijk tussentijds in te schrijven voor een cursus; je betaalt dan het geplande aantal resterende lessen.
Tussentijds opzeggen van lessen is niet mogelijk, en leidt niet tot restitutie van lesgeld over het lopende cursusjaar of de lopende cursus. Uitzonderingen hierop vind je bij ‘opzeggen’.
Uiterlijk 1 week voor het begin van de cursus ontvang je een lesoproep met daarin lesdag en tijdstip voor de eerste les van het nieuwe cursusjaar. Als je je ingeschreven hebt voor een duoles of groepsles en er zijn nog geen lesgenoot(en) gevonden dan neemt Jolanda Traarbach contact met je op over een mogelijk (tijdelijk?) alternatief.
Als je na het begin van het cursusjaar inschrijft en er is nog plaats, bellen we je zo spoedig mogelijk voor een afspraak over dag en tijd. Daarna volgt er een bevestiging van de plaatsing.

3. Betaling
Voor cursisten jonger dan 18 jaar zijn de ouders/verzorgers betalingsplichtig.
A) BETALING VOCAL GROUPS, KNIPKAART ZANG EN STEMVORMING
Met het insturen van het inschrijfformulier is de aanmelding definitief en is er lesgeld verschuldigd, mits de cursus doorgaat en de cursist is geplaatst. Het lesgeld wordt vooruit betaald. Er kan gekozen worden voor betaling in 1 keer of betaling in twee termijnen.
Indien een leerling wel lessen heeft gevolgd maar verzuimt het inschrijfformulier in te leveren en verzuimt te betalen blijft de lesgeldverplichting over de gehele lopende cursus van kracht.
Bij inschrijving op een later tijdstip dan aanvang cursus is lesgeld verschuldigd vanaf de eerstgevolgde les.
Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het volledige lesgeld verschuldigd. Ook als er binnen vier weken voor aanvang van de activiteit wordt ingeschreven.

B) BETALING JAARCURSUSSEN ZANGLES
Met het insturen van de lesovereenkomst is de aanmelding definitief en is er lesgeld verschuldigd, mits de cursus doorgaat en de cursist is geplaatst.
Het lesgeld wordt vooruit betaald in termijnen. Een jaarcursus kan naar keuze in 5 of 10 termijnen worden betaald. Indien er in 5 of 10 termijnen betaald gaat worden, zal de betalingsplichtige zorg dragen voor een automatische overschrijving. Bij 10 termijnen: 10 automatische overschrijvingen in elke maand van september tot en met juni, betaling in de eerste week van de maand. Bij 5 termijnen: 5 automatische overschrijvingen rond 1 september, 1 november, 1 januari, 1 maart en 1 mei. Indien er later in een schooljaar ingestroomd wordt, kunnen dit minder termijnen worden.
NB:
Indien een leerling wel lessen heeft gevolgd maar verzuimt het inschrijfformulier of de lesovereenkomst in te leveren en verzuimt te betalen blijft de lesgeldverplichting over het gehele lopende schooljaar van kracht.
Bij inschrijving op een later tijdstip dan aanvang schooljaar is lesgeld verschuldigd vanaf de dag waarop de eerste les aanvangt.
Als je het cursusgeld niet tijdig betaalt ontvang je een betalingsherinnering van Jolanda Traarbach. Blijft men ook nadien in gebreke dan geeft Jolanda Traarbach de vordering in handen van een incassobureau. De kosten in en buiten rechte die daarvoor gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de betalingsplichtige.
Als het achterstallige cursusgeld niet betaald is, neemt Jolanda Traarbach een nieuwe inschrijving niet in behandeling.

4. Proefles
Het is mogelijk om een eerst proefles te doen. Daarna kun je dan beslissen of je je wilt inschrijven voor een cursus of jaarcursus. Als je na de proefles besluit in te stappen in een jaarcursus of je in te schrijven voor een cursus, geldt de proefles als de eerste les.

5. Opzeggen
In principe wordt de lesovereenkomst aangegaan voor een hele cursus of een heel cursusjaar, daarna vervalt de lesovereenkomst automatisch. Als een leerling daarna door wil gaan voor weer een nieuwe cursus of schoolseizoen, schrijft hij/zij zich dat volgende jaar weer opnieuw in. Tussentijds opzeggen van lessen is niet mogelijk, en leidt niet tot restitutie van lesgeld over de lopende cursus.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt er een uitzondering gemaakt op deze regel. Dit zijn gevallen zoals: verhuizing buiten een straal van 15 kilometer tot de leslocatie of ernstige langdurige ziekte of overlijden (Zie ook bij 8. Corona Clausules) Voortijdige ontbinding van het lescontract dient altijd schriftelijk met opgaaf van reden(en) en overlegging van ter zake relevant bewijs (doktersverklaring, gemeentelijke uitschrijving e.d.) te geschieden. Hierbij wordt een een opzegtermijn van 30 dagen gehanteerd. 

6. Verzuim van lessen
Wanneer een leerling verzuimt door ziekte of om enige andere reden, blijft het lesgeld over de gemiste les verschuldigd. De les wordt niet ingehaald.

7. Verhindering of ziekte docent(e)
Bij verhindering door ziekte van de docent:
-bij korte cursussen zoals de Vocal Groups, Stemvorming of knipkaarten (8 tot 16 lessen): indien in enige korte cursus meer dan twee leseenheden geen onderwijs is genoten vanwege ziekte van een leerkracht wordt er restitutie verleend voor de meerdere verzuimde lessen.
-bij een jaarcursus zang: indien in enig schooljaar meer dan vier leseenheden geen onderwijs is genoten vanwege ziekte van een leerkracht wordt er restitutie verleend voor de meerdere verzuimde lessen.
Indien de docent om een of andere reden dan ziekte is verhinderd is les te geven zal getracht worden de les op een later tijdstip alsnog in te halen, al naar gelang de mogelijkheden van de docent en de cursist.

8. Corona-clausules:
A)

Indien (iemand in het huishouden van) de docent of leerling corona-verschijnselen heeft, zal de zangles online plaatsvinden.
B) Maar mocht er een nieuwe Corona golf komen en daardoor een nieuwe lock-down komen, dan
mag de leerling kiezen: -of de lessen online voort te zetten, -of tijdelijk te stoppen tot de lessen op de normale manier weer mogelijk zijn. In het geval dat er gekozen wordt voor tijdelijk stoppen zal er voor die periode geen lesgeld verschuldigd zijn.

9. Adreswijziging / Andere mutaties
Adreswijziging en andere mutaties moeten zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de docent.

10. Aansprakelijkheid
De docent is, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens de docent, nimmer aansprakelijk voor schade van de leerlingen, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.

11. Portretrecht en geluidsopnames
Jolanda Traarbach laat regelmatig fotoreportages en geluidsopnames maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord. Jolanda Traarbach zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

12. Voorbehoud
Bovengenoemde informatie, regels en voorwaarden gelden voor het lopende lesseizoen en kunnen worden herzien. Als er een herziening plaatsvindt zal Jolanda Traarbach u de gewijzigde algemene voorwaarden toezenden, en heeft u, als u het daar niet mee eens bent, de mogelijkheid de overeenkomst alsnog op te zeggen. Alle door Jolanda Traarbach gepubliceerde teksten en bedragen zijn met zorg samengesteld en gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten.

Bedrijfsgegevens:
Jolanda Traarbach
Santpoorterplein 2 rood
2023 DN Haarlem
06-18515548
www.jolandatraarbach.nl
info@jolandatraarbach.nl
Kvk-nummer: 52911624